Πληροφορικός/Ωράριο

Ερώτημα

Ποια η απόφαση σχετικά με το υποχρεωτικό ωράριο του καθηγητή Πληροφορικής που αποσπάσθηκε ολικά ή διατέθηκε για συμπλήρωση ωραρίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ή χωρίς αίτησή του.

Απάντηση

Εγκύκλιος Φ.361.23/9/116014α/Δ1/11-11-2010 "Ωράριο διατιθέμενων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια"