Ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ

Ερώτημα

Ωρολόγιο πρόγραμμα:  Τι ισχύει σήμερα για τα προγράμματα των Δημοτικών σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Απάντηση

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρεις κατηγορίες δημοτικών σχολείων:
α) τα (961) ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, με το μάθημα ΤΠΕ των οποίων σχετίζεται ο παρών Δυκτυακός τόπος
β) τα (99) Δημοτικά στα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών
γ) τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα (όχι με ΕΑΕΠ) και
δ) Τα υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία.

? Τα 961 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ λειτουργούν για δεύτερη σχολική χρονιά όπου το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» διδάσκεται σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικά.
Στο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα (7 διδακτικές ώρες, από 08:10 έως 14:00) διδάσκονται 1 ώρα/εβδομάδα για Α? και Β? τάξη και 2 ώρες/εβδομάδα για τις υπόλοιπες τάξεις.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (2 διδακτικές ώρες, από 14:50 έως 16:15) τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες). Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα. Το μάθημα Τ.Π.Ε. προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος, ως επιπλέον ώρες στις νέες τεχνολογίες, και προβλέπονται από 1 έως 5 ώρες.
http://primedu-tpe.sch.gr/index.php/2011-07-25-09-41-30/96-2011-09-28-16-15-18

? Κατά το σχολικό έτος 2011-12, σε 188 σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια) εφαρμόζονται πιλοτικά -με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου- τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ? Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Εκεί διδάσκεται επίσης το μαθησιακό πεδίο ΤΠΕ (1 ώρα/εβδομάδα για Α? και Β? τάξη και 2 ώρες/εβδομάδα για τις υπόλοιπες).
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php

? Στα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία όπου λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα (ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια, 4/θέσια, 5/θέσια και 6/θέσια Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία) διδάσκεται η Πληροφορική σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ / ΑΠΣ που υπήρχε.
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=60
Δηλαδή το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» διδάσκεται για 2 ώρες την  εβδομάδα σε όλες τις τάξεις όπου στις περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικών Πληροφορικής οι δύο (2) ώρες της Πληροφορικής διατίθενται για άλλο διδακτικό αντικείμενο επιλογής (και δεν ανατίθεται η Πληροφορική σε άλλον μη Πληροφορικό εκπαιδευτικό), ενώ στις περιπτώσεις που ούτε αυτό καταστεί δυνατό, οι 2 ώρες προστίθενται στις ώρες του δασκάλου.
Τα ωρολόγια προγράμματα αυτών των Δημοτικών σχολείων συντάσσονται με βάση:
α. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β'), Υ.Α., με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος.
β. τη Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β') Υ.Α. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
γ. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β") Υ.Α.. Ισχύει για τα 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
δ. τη Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β') Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345, τ. Β') Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση- συμπλήρωση των με αριθμ.Φ.20/482/95210/Γ119-9-2003, (ΦΕΚ 1325,τ.Β') και Φ.121773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ. Β') Υπουργικών Αποφάσεων».
ε. τη με αριθμ. Φ12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345, τ. Β') Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση των με αριθμ. Φ20/482/95210/Γ119-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ. Β') και Φ.121773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β') Υπουργικών Αποφάσεων». Ισχύει για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θέσια.
ζ. τη με αριθμ. Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β') (σ.σ. πρόκειται για το ΦΕΚ 5610-1-/2011) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ2», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ3», του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ». Ισχύει μόνο για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΖΕΠ, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΑΦ.821/3412/Ρ/157476/Ζ1/13-12-2010 (ΦΕΚ 2142, τ. Β') Υπουργική Απόφαση.