Υλικό επιμόρφωσης Eκπ/κών Πληροφορικής

Υλικό επιμόρφωσης Eκπαιδευτικών Πληροφορικής για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, του ΟΕΠΕΚ, 2010(αρχείο, σύνδεσμος)