Αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα (2.12.2011)

Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).  Φ.7Α/709 / 138775 /Γ1/2 - 12 -2011 (απόφαση )